www.eleme.lt
NAUDOJIMO SĄLYGOS
 
Šios naudojimo sąlygos (toliau vadinamos Sąlygomis) yra taikomos tinklalapiui www.eleme.lt (toliau vadinamam Tinklalapiu) ir yra privalomos visiems asmenims, kurie lankosi ir naudojasi Tinklalapiu (toliau vadinamiems vartotojais).
Atidžiai perskaitykite šias sąlygas prieš pradėdami naudotis Tinklalapiu. Naudojimasis Tinklalapiu patvirtina, kad jūs esate susipažinę su šiomis Sąlygomis ir sutinkate su jomis.
Tinklalapio sukūrimo ir jo veikimo palaikymo tikslas yra pranešti vartotojams apie Tinklalapyje parduodamas prekes, jų prieinamumą bei UAB „BAJTEL.LT", registracijos Nr. 304217805, registracijos adresas: Vikingų g. 3, Vilnius, Lietuva (toliau vadinamos Pardavėju), taikomas pirkimo ir pardavimo sąlygas.
 
SĄLYGŲ TURINYS:
1     TINKLALAPYJE PATEIKIAMA INFORMACIJA
2     TINKLALAPYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
3     REGISTRACIJA
4     TINKLALAPIO KEITIMAI
 
 
5     TINKLALAPIO NAUDOJIMO RIBOJIMAS
6     ATSAKOMYBĖ
7     NUORODOS Į KITUS INTERNETINIUS TINKLALAPIUS
8      INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
9     TAIKOMA TEISĖ
 
 
1        TINKLALAPYJE PATEIKIAMA INFORMACIJA
Be šių Sąlygų, Tinklalapyje pateikiami šie dokumentai:
-      Nuotolinio pirkimo sutartis
-      Pasitraukimo teisės įgyvendinimo sąlygos
-      Pasitraukimo teisės paraiškos forma – Pasitraukimo paraiška  
 
-      Garantinis aptarnavimas
-      Privatumo politika
-      Slapukų politika
 
Pardavėjas negarantuoja, kad Tinklalapyje pateikiama informacija yra visada tiksli ir išsami, išskyrus Tinklalapyje pateikiamą informaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ar atsirandančią iš esamų sutartinių santykių tarp Pardavėjo ir vartotojų. Kiekvienas vartotojas turi atskirai įvertinti Tinklalapyje pateikiamos informacijos turinį ir jos naudingumą.
2        TINKLALAPYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Tinklalapyje esančiuose dokumentuose naudojamos skirtingos sąvokos, atsižvelgiant į atitinkamo dokumento turinį ir tikslą. Taigi, pavyzdžiui:
Sąvoka „Klientas” yra naudojama nuotolinio pirkimo sutartyje ir reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris pateikia užsakymą ir įsigyja produktą Tinklalapyje.
Sąvoka „Klientas (vartotojas)" yra naudojama nuotolinio pirkimo sutartyje ir reiškia asmenį, kuris remiantis Lietuvos Respublikos Vartotojų apsaugos įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi, yra fizinis asmuo, išreiškiantis ketinimą pirkti, perkantis ar galintis pirkti ar naudoti produktą su jo ar jos komercine ar profesine veikla nesusijusiais tikslais.
Sąvoka „Klientas (juridinis asmuo)” yra naudojama nuotolinio pirkimo sutartyje ir reiškia juridinį asmenį, kuris išreiškia ketinimą pirkti, perka ar gali pirkti ar naudoti produktą su jo ar jos komercine ar profesine veikla susijusiais tikslais.
Sąvoka „Tvarkytojas” yra naudojama privatumo politikoje ir slapukų politikoje bei reiškia Pardavėją, kaip asmens duomenų tvarkytoją pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų duomenų tvarkymą.
Sąvoka „vartotojas” yra naudojama šiose Sąlygose, privatumo politikoje ir slapukų politikoje bei reiškia bet kurį asmenį, kuris lankosi ir naudojasi Tinklalapiu, įskaitant „Klientą".
3        REGISTRACIJA
Norėdamas įsigyti Tinklalapyje nurodytus produktus, vartotojas gali užsiregistruoti ir sukurti Tinklalapyje savo asmeninę paskyrą (nurodydamas savo el. pašto adresą, vartotojo vardą ir pasirinktą slaptažodį). Vartotojas taip pat gali užsakyti produktus neužsiregistravęs Tinklalapyje.
Sukūręs ir užregistravęs vartotojo vardą ir slaptažodį (toliau vadinamus prieigos duomenimis), vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad jo ar jos prieigos duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims. Prieigos duomenys yra konfidencialūs. Vartotojas yra atsakingas už visą Tinklalapyje vykdomą veiklą, naudojant jo ar jos prieigos duomenis. Jei trečioji šalis įsigyja produktą Tinklalapyje naudodamasi vartotojo prieigos duomenimis, Pardavėjas laiko šį asmenį vartotoju. Jei vartotojas praranda savo prieigos duomenis, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui Tinklalapyje nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.
Užsiregistravęs ir/ar užsakęs produktą iš Tinklalapio, vartotojas suteikia savo sutikimą Pardavėjui, kaip asmens duomenų tvarkytojui, dėl visos tiesiogiai ar netiesiogiai Tinklalapyje vartotojo pateiktos informacijos ir duomenų rinkimo, saugojimo, sisteminimo ir naudojimo. Daugiau informacijos apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje.
Užsiregistravęs ar užsakęs produktą iš Tinklalapio, vartotojas turi teisę nurodyti ir pateikti savo sutikimą dėl informacijos apie Tinklalapyje pateiktas prekes, būsimus renginius, Pardavėjo rinkodaros veiklą, akcijas ir naujienas (toliau vadinamas rinkodara) gavimo. Jei vartotojas nenori gauti rinkodaros pranešimų ir pranešė Pardavėjui apie tai siųsdamas raštišką pranešimą Pardavėjo el. pašto adresu [email protected], Pardavėjas nesiųs rinkodaros pranešimų vartotojui. Tačiau, net jei vartotojas paprašė Pardavėjo nesiųsti rinkodaros pranešimų, Tvarkytojas turi teisę siųsti svarbaus pobūdžio informaciją vartotojo elektroniniu paštu, pavyzdžiui, informaciją apie vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
Jei vartotojas nori pašalinti savo asmeninę paskyrą Tinklalapyje, jis turi pranešti Pardavėjui apie tai siųsdamas raštišką pranešimą Pardavėjo el. pašto adresu [email protected].
4        TINKLALAPIO KEITIMAI
Pardavėjas turi teisę sustabdyti Tinklalapio ar atskirų jo dalių veikimą, jei tai yra reikalinga Tinklalapio tobulinimui ar atnaujinimui arba dėl kitų priežasčių.
5        TINKLALAPIO NAUDOJIMO RIBOJIMAS
Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar nutraukti vartotojo prieigą prie Tinklalapio neįspėjęs vartotojo, jei Pardavėjas mano, kad vartotojo naudojimasis Tinklalapiu gali pažeisti ar pažeidžia šias sąlygas ar kitas kitų Tinklalapyje pateikiamų dokumentų sąlygas, bando pakenkti Pardavėjui, Tinklalapio veikimui ar saugumui arba trečiosioms šalims.
6        ATSAKOMYBĖ
Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl naudojimosi Tinklalapiu ar jame pateikiamos informacijos, dėl to, kad Tinklalapyje pateikiamas produktas, Tinklalapis ar jo dalis nėra prieinama dėl bet kurios priežasties ar jei Tinklalapio veikimas buvo nutrauktas ar sustabdytas.
Pardavėjas nėra atsakingas už nuolatinės prieigos prie Tinklalapio ir galimybės juo naudotis užtikrinimą, jei naudojama vartotojo interneto ryšio paslauga ar įranga neatitinka techninių Tinklalapio reikalavimų.
Pardavėjas negarantuoja Tinklalapyje pateikiamų produktų turėjimo.
7        NUORODOS Į KITUS INTERNETINIUS TINKLALAPIUS
Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius. Pardavėjas nėra atsakingas už trečiųjų šalių tinklalapių turinį ir juose siūlomas prekes ir/ar paslaugas bei už vartotojui sukeltus nuostolius ar žalą dėl jo ar jos lankymosi tokiuose tinklalapiuose naudojant tekstines Tinklalapio nuorodas.
8        INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Tinklalapis yra Pardavėjo nuosavybė. Pardavėjas išsaugo visas intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorines teises, prekių ženklus ir kitas su Tinklalapiu ar jame esama informacija susijusias nuosavybės teises, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodoma, kad tokios teisės priklauso kitiems asmenims. Draudžiama kopijuoti, platinti, modifikuoti, papildyti ar atkurti Tinklalapio turinį ir jame esančią informaciją be raštiško atitinkamos intelektinės nuosavybės savininko sutikimo. Tinklalapis ir jame esanti informacija negali būti naudojama tik asmeniniam naudojimui informaciniais tikslais.
Cituojant Tinklalapyje pateikiamą informaciją, privaloma nurodyti autorinių teisių savininką.
Tinklalapyje esančių prekių ženklų, logotipų ir atvaizdų naudojimas yra leidžiamas tik raštiškai sutikus Pardavėjui.
9        TAIKOMA TEISĖ
Tinklalapio veikimui yra taikomos šios Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų reglamentuojamos Sąlygos. Visi ginčus, nesutarimus, prieštaravimus ar pretenzijas, atsirandančias dėl naudojimosi Tinklalapiu ar iš šių Sąlygų, turi spręsti Lietuvos Respublikos teismas pagal taikomą jurisdikciją ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.