Ši privatumo politika yra taikoma duomenų tvarkytojo - UAB „BAJTEL.LT", registracijos Nr. 304217805, registracijos adresas: Vikingų g. 3, Vilnius, Lietuva (toliau vadinamo Tvarkytoju) vykdomam asmens duomenų tvarkymui.
Ši privatumo politika yra privaloma visiems duomenų subjektams (toliau vadinamiems vartotojais) kurių asmens duomenis tvarko tvarkytojas, įskaitant visus tinklalapio www.eleme.lt (toliau vadinamo Tinklalapiu) vartotojus, kurie yra fiziniai asmenys (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis ir individualius prekybininkus) ar fizinius asmenis, veikiančius juridinio asmens vardu ar interesais (įskaitant, tačiau neapsiribojant uždarosios akcinės bendrovės ar akcinės bendrovės (toliau vadinamos bendrove) valdybos nariais, įgaliotiniais, darbuotojais ir įgaliotais asmenimis).
Ši privatumo politika yra skirti informuoti ir paaiškinti, kaip ir kokiais tikslais Tvarkytojas renka ir tvarko asmens duomenis, bei supažindinti su duomenų subjekto (vartotojo) teisėmis ir pareigomis.
Ši privatumo politika yra taikoma:
-      Tvarkytojo vykdomam produktų pristatymui;
-      Vartotojui teikiamoms Tinklalapio funkcijoms ir paslaugoms jo naudojimo metu;
-      Bet kokios vartotojui teikiamos Tinklalapio programinės įrangos naudojimui;
-      Bendravimui tarp vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) ir Tvarkytojo per Tinklalapį ar el. Paštu bei bendravimui telefonu tarp vartotojo ir Tvarkytojo;
-      Tvarkytojo naudojamam vaizdo stebėjimui.
Teikdamas asmens duomenis Tvarkytojui, vartotojas pripažįsta ir aiškiai sutinka, kad Tvarkytojas tvarkytų vartotojo asmens duomenis pagal šią privatumo politiką, galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus (toliau vadinamus taikoma teise), įskaitant Tvarkytojo darbuotojų vykdomą duomenų naudojimą ir duomenų perdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
Kilus bet kokiems klausimams dėl šios privatumo politikos ar Tvarkytojo vykdomo duomenų tvarkymo, susisiekite su Tvarkytoju el. paštu [email protected] ar registracijos adresu: Vikingų g. 3, Vilnius, Lietuva.
PRIVATUMO POLITIKOS TURINYS
1     ASMENS DUOMENYS
2     TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
3     TVARKYTOJO GAUNAMI ASMENS DUOMENYS
4     ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ GAUNAMI ASMENS DUOMENYS
5     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
6     ASMENS DUOMENŲ ATNAUJINIMAS
7     ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
8     ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
9     ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ
10    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS AUTOMATINĖMIS PRIEMONĖMIS
11    RINKODARA
12    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
13    VARTOTOJO TEISĖS
14    ATSAKOMYBĖ
15    SLAPUKAI
16    JEI VARTOTOJAS NUSPRENDŽIA NETEIKTI ASMENS DUOMENŲ
17    PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAIS
18    TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI
19    KONTAKTINĖ INFORMACIJA
 
 
1        ASMENS DUOMENYS
1.1        Asmens duomenys yra informacija ir duomenys apie duomenų subjektą – fizinį asmenį (vartotoją), kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šiuo fiziniu asmeniu.
 
2        TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
2.1        Tvarkytojas tvarko asmens duomenis, remdamasis šiomis priežastimis:
-      Su Tvarkytoju sudaryta sutartimi;
-      Siekdamas laikytis taikomos teisės nustatytų Tvarkytojo teisinių įsipareigojimų;
-      Tvarkytojo teisėtais interesais (jei Tvarkytojas tvarko vartotojo asmens duomenis dėl savo teisėtų interesų, Tvarkytojas įsipareigoja nepažeisti vartotojo teisių ir interesų bei paklusti taikomai teisei);
-      Vartotojo sutikimu.
 
3        TVARKYTOJO GAUNAMI ASMENS DUOMENYS
3.1        Tvarkytojo tvarkomų asmens duomenų tipas priklauso nuo tarp Tvarkytojo ir vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) egzistuojančio teisinio santykio. Pavyzdžiui, jei vartotojas naudojasi Tinklalapiu ir sudaro sutartį su Tvarkytoju dėl savo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) interesų, Tvarkytojas gali paprašyti vartotojo atskleisti šiuos asmens duomenis:

-      vardą;
-      pavardę;
-      asmens kodą ar gimimo datą, lytį ir pilietybę;
-      paso numerį, tapatybės kortelės numerį ar kitą valdžios institucijos priskirtą asmens tapatybės numerį;
-      adresą (pašto adresą, gyvenamosios ir / ar registruotos vietos adresą);
-      pašto kodą;

-      telefono numerį;
-      el. pašto adresą;
-      finansinę informaciją;
-      banko sąskaitos numerį;
-      informaciją apie darbo vietą;
-      automobilio registracijos numerį, markę ir modelį;
-      IP adresą, interneto naršyklės nustatymus, paieškos istoriją (žiūrėti Slapukų politiką); ir
-      kitą informaciją.

 
3.2        Be aukščiau nurodytų punktų, Tvarkytojas gali įrašyti telefono pokalbius, naudoti vaizdo stebėjimą ir fotografuoti Tvarkytojo komercines patalpas, sandėlius, prekybos vietas ir organizuojamus renginius.
 
4        ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ GAUNAMI ASMENS DUOMENYS
Tvarkytojas gali gauti vartotojo asmens duomenis iš šių šaltinių:
4.1        Iš vartotojo:
-      Kai vartotojas (ar bendrovė, kurios vardu veikia vartotojas) užsiregistruoja Tinklalapyje ir/ar naudojasi juo bei pateikia savo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) kontaktinę informaciją ar išsaugo trūkstamą informaciją Tinklalapyje;
-      Kai vartotojas atlieka pirkimus, užsako produktus iš Tinklalapio ir/ar sudaro sutartį su Tvarkytoju;
-      Naudojantis pasitraukimo teise (vartotojas) ar kai vartotojas (ar bendrovė, kurios vardu veikia vartotojas) pateikia skundą Tvarkytojui;
-      Naudodamas Tinklalapio slapukus, Tvarkytojas gauna techninius vartotojo duomenis: IP adresą, interneto naršyklės nustatymus ir paieškos istoriją.
4.2        Iš trečiųjų šalių:
-      Iš valdžios ir vietos įstaigų, įskaitant jų registrus (pavyzdžiui, iš Nemokumo registro);
-      Viešųjų duomenų bazių (pavyzdžiui, iš Lursoft duomenų bazės) ir viešai prieinamos informacijos;
-      Iš bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas ir/ar kuri yra vartotojo darbdavys;
-      Paslaugų teikėjų ir bendradarbiavimo partnerių;
-      Socialinių tinklų.
5        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Tvarkytojas tvarko asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir pagal taikomos teisės reikalavimus. Tvarkytojas nenaudos asmens duomenų tokiais tikslais, kurie neatitinka asmens duomenų surinkimo tikslų. Tvarkytojas tvarko asmens duomenis dėl šių tikslų:
5.1        Komercinės Tvarkytojo veiklos užtikrinimas:
-      Užtikrinti vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) prekių užsakymo apdorojimą;
-      Atlikti vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) užsakytų prekių pardavimą ir pristatymą  (pavyzdžiui, ruošiant apskaitos dokumentus, grąžinant permokėtas sumas, lėšas mokamas kaip kompensaciją už vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) grąžintas prekes ir skolų administravimą);
-      Suteikti galimybę vartotojui (ar bendrovei, kurios vardu veikia vartotojas) atlikti mokėjimus Tinklalapyje, jei Tinklalapyje yra tokia funkcija;
-      Susisiekti su vartotoju (ar bendrove, kurios vardu veikia vartotojas);
-      Išspręsti ginčą su vartotoju (ar bendrove, kurios vardu veikia vartotojas);
-      Suteikti vartotojui (ar bendrovei kurios vardu veikia vartotojas) pagalbą prekių pirkimo metu ir po jo, įskaitant, tačiau neapsiribojant garantinio aptarnavimo parduotoms prekėms teikimu ir/ar aptarnavimu po pardavimo;
-      Identifikuoti vartotoją (ar bendrove, kurios vardu veikia vartotojas);
-      Imtis sukčiavimo rizikos mažinimo priemonių;
-      Vykdyti kitus veiksmus, kurios Tvarkytojas privalo vykdyti pagal taikomą teisę ar tarp vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) ir Tvarkytojo sudarytos sutarties sąlygas.

Teisinis tvarkymo pagrindas:

Tvarkytojo teisiniai interesai:

-      Su Tvarkytoju sudarytos sutarties vykdymas;
-      Tvarkytojo teisinės pareigos vykdymas pagal taikomą teisę;
-      Tvarkytojo teisiniai interesai.

-      Komercinės veiklos užtikrinimas;
-      Veiksmingas prekių pristatymas;
-      Sutartinių įsipareigojimų vykdymas;
-      Dokumentų rinkimas ir saugojimas;
-      Taikomos teisės nustatytų įsipareigojimų vykdymas;
-      Komercinės veiklos plėtra;
-      Garantinio aptarnavimo teikimas prekėms;
-      Aptarnavimo po pardavimo teikimas;
-      Bendradarbiavimas su Tvarkytojo klientais;
-      Organizacinis Tvarkytojo valdymas.

 
5.2        Tinklalapio veikimo užtikrinimas (žiūrėti Slapukų politiką):
-      Suteikti vartotojui (ar bendrovei, kurios vardu veikia vartotojas) prieigą prie Tinklalapio;
-      Užtikrinti Tinklalapio saugumą ir vientisumą;
-      Sumažinti pavojų, kuris gali kilti dėl neteisėto naudojimosi Tinklalapiu;
-      Individualizuoti ir patobulinti Tinklalapio veikimą;
-      Analizuoti Tinklalapio naudotojų elgesį ir jų pageidavimus;
-      Valdyti serverių apkrovą;
-      Atlikti Tinklalapio analizę (t.y., procesų, paslaugų, informacinių sistemų, tinklo duomenų statistikos, analizės ir tendencijų vertinimą bei analizę).
 

Teisinis tvarkymo pagrindas:

Tvarkytojo teisiniai interesai:

-      Su Tvarkytoju sudarytos sutarties vykdymas;
-      Tvarkytojo teisinės pareigos vykdymas pagal taikomą teisę;
-      Tvarkytojo teisiniai interesai.

-      Komercinės veiklos užtikrinimas;
-      Veiksmingas prekių pristatymas;
-      Komercinės veiklos plėtra;
-      Taikomos teisės nustatytų įsipareigojimų vykdymas;
-      IT sistemų valdymas ir apsauga nuo saugumo grėsmių.

5.3        Tvarkytojo verslo plėtra:
-      Plėtoti ir tobulinti Tvarkytojo verslą;
-      Atlikti rinkos analizę;
-      Išmatuoti ir suprasti Tvarkytojo reklamos ir kitos rinkodaros veiklos veiksmingumą;
-      Pagerinti vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) gaunamų paslaugų patirtį.
 

Teisinis tvarkymo pagrindas:

Tvarkytojo teisiniai interesai:

-      Su Tvarkytoju sudarytos sutarties vykdymas;
-      Tvarkytojo teisinės pareigos vykdymas pagal taikomą teisę;
-      Tvarkytojo teisiniai interesai.

-      Komercinės veiklos užtikrinimas;
-      Veiksmingas prekių pristatymas;
-      Komercinės veiklos plėtra;
-      Taikomos teisės nustatytų įsipareigojimų vykdymas.

 
5.4        Tvarkytojo komercinės veiklos ir parduodamų prekių rinkodaros užtikrinimas:
-      Nustatyti vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) susidomėjimą gauti informaciją apie Tinklalapyje pateikiamas prekes, būsimus renginius, rinkodaros veiklą, Tvarkytojo akcijas ir atnaujinimą;
-      Pranešti vartotojams (ar bendrovėms, kurių vardu veikia vartotojas) apie Tinklalapyje pateikiamas prekes, būsimus renginius, akcijas ir atnaujinimą siunčiant informaciją vartotojo elektroniniu paštu, jei vartotojas sutiko gauti tokią informaciją iš Tvarkytojo.
 

Teisinis tvarkymo pagrindas:

Tvarkytojo teisiniai interesai:

-      Su Tvarkytoju sudarytos sutarties vykdymas;
-      Tvarkytojo teisinės pareigos vykdymas pagal taikomą teisę;
-      Tvarkytojo teisiniai interesai;
-      Vartotojo sutikimas.

-      Komercinės veiklos užtikrinimas;
-      Veiksmingas prekių pristatymas;
-      Dokumentų rinkimas ir saugojimas;
-      Komercinės veiklos plėtra;
-      Taikomos teisės nustatytų įsipareigojimų vykdymas.

 
5.5        Saugumo užtikrinimas:
-      Tvarkytojas gali įrašyti telefono pokalbius, naudoti vaizdo stebėjimą ir fotografuoti Tvarkytojo komercines patalpas, sandėlius, prekybos vietas ir organizuojamus renginius.
 

Teisinis tvarkymo pagrindas:

Tvarkytojo teisiniai interesai:

-      Su Tvarkytoju sudarytos sutarties vykdymas;
-      Tvarkytojo teisinės pareigos vykdymas pagal taikomą teisę;
-      Tvarkytojo teisiniai interesai.

-      Komercinės veiklos užtikrinimas;
-      Taikomos teisės nustatytų įsipareigojimų vykdymas;
-      Tvarkytojo valdymas.

 
6        ASMENS DUOMENŲ ATNAUJINIMAS
6.1        Tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad iš vartotojų gaunami asmens duomenys būtų tinkami, tikslūs ir teisingi bei naudoti tik tokius duomenis, kurie yra reikalingi šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais. Netikslūs asmens duomenys bus nedelsiant pašalinti ar ištaisyti. Vartotojas bet kuriuo metu gali peržiūrėti, keisti, papildyti ar pašalinti jo/jos vartotojo paskyroje Tinklalapyje saugomus asmens duomenis.
 
7        ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
7.1        Tvarkydamas asmens duomenis, Tvarkytojas įsipareigoja naudoti visas pagrįstas technines ir organizacines priemones, kurios yra būtinos asmens duomenų konfidencialumo, vientisumo, privatumo ir saugumo užtikrinimui pagal taikomą teisę. Tvarkytojas taiko vidines procedūras ir kontrolę, siekdamas apsisaugoti nuo neleistino naudojimosi asmens duomenimis, prieigos prie jų, jų atskleidimo, kopijavimo, keitimo ar pažeidimo. Vartotojo asmens duomenys bus atskleisti tik tiems Tvarkytojo darbuotojams, kuriems šie duomenys yra reikalingi pareigų vykdymui.
7.2        Jei per Tinklalapį galima vykdyti mokėjimus, užkoduotas tarpbankinio duomenų perdavimo kanalas užtikrins vartotojo asmens duomenų ir banko duomenų saugumą. Tvarkytojas neturi tiesioginės prieigos prie vartotojo mokėjimo priemonės konfidencialios informacijos (t.y., kortelės numerių, bankininkystės sistemos prisijungimo duomenų). Tvarkytojas gauna tik perlaidos patvirtinimą iš mokėjimo paslaugų teikėjo.
 
8        ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
8.1        Siekdamas užtikrinti komercinę veiklą, vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir suteikti geresnes paslaugas vartotojams (ar bendrovėms, kurių vardu veikia vartotojas), Tvarkytojas gali atskleisti konkrečių vartotojų asmens duomenis ar perduoti ir atskleisti juos trečiosioms šalims, kurios gali būti dalijamos į šias kategorijas:
-      Bendradarbiavimo partneriai, pavyzdžiui, pristatymo paslaugas teikiantys partneriai, kreditų institucijos, Tvarkytojo auditoriai, konsultantai, skolų išieškojimo tarnybos ir kiti partneriai, kurie teikia paslaugas Tvarkytojui;
-      Valdžios ir vietos institucijos bei teisės įgyvendinimo institucijos, turinčios teisę pareikalauti informacijos iš Tvarkytojo pagal galiojančių teisės aktų nustatytas teises.
8.2        Be to, kas yra nurodyta aukščiau, Tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis kitiems asmenims, jei Tvarkytojas parduoda, perduoda ar apjungia dalį ar visą savo verslą ar turtą panašių susitarimų atveju.
8.3        Perduodamas asmens duomenis trečiosioms šalims, Tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad susijusios trečiosios šalys:
-      Naudotų gautus asmens duomenis tik jų perdavimo tikslais ir pagal taikomą teisę;
-      Saugotų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrintų tinkamą apsaugos lygį pagal taikomos teisės ir šios privatumo politikos reikalavimus.
 
9        ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ
9.1        Tvarkytojas įsipareigoja dėti visas pastangas, siekdamas užtikrinti, kad perdavus asmens duomenis į valstybę, kuri nėra Europos Ekonominės Erdvės (toliau vadinamos EEE), narė, būtų taikomas tinkamas apsaugos lygis.
9.2        Tvarkytojas įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų trečiajai šaliai, įsikūrusiai valstybėje, kurioje asmens duomenų apsaugos lygis nėra pakankamas ir kuri nėra EEE narė, išskyrus šiuos atvejus:
-      Vartotojas sutiko su tokiu perdavimu;
-      Asmens duomenų perdavimas yra būtinas, siekiant sudaryti sutartį su vartotoju (ar bendrove, kurios vardu veikia vartotojas) ar vykdyti su vartotoju (ar bendrove, kurios vardu veikia vartotojas) sudarytą sutartį;
-      Asmens duomenys yra perduodami, siekiant sudaryti ar vykdyti jau sudarytą sutartį dėl vartotojo interesų;
-      Galiojantys teisės aktai leidžia perduoti asmens duomenis.
9.3           Jei Tvarkytojas perduoda vartotojo asmens duomenis trečiajai šaliai, kuri nėra EEE valstybė narė, Tvarkytojas imsis reikalingų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad vartotojo asmens duomenys būtų apsaugoti ir tvarkomi pagal šią privatumo politiką. Jei asmens duomenys yra perduodami už EEE ribų, Tvarkytojas privalo užtikrinti vienos iš šių saugos priemonių naudojimą:
-      Asmens duomenų perdavimas į ne EEE valstybę, kurios privatumo įstatymai suteikia tokią pat apsaugą, kaip ir EEE valstybėje;
-      Sutartis su gavėju, kuria gavėjas įpareigojamas saugoti asmens duomenis pagal tuos pačius standartus, kaip ir EEE valstybėje;
-      Asmens duomenys yra perduodami organizacijoms, kurios priklauso Privatumo skydui (susitarimas, nustatantis tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų siunčiamų duomenų privatumo standartus).
9.4        Jei vartotojo asmens duomenys yra perduodami į užsienį, Tvarkytojas užtikrina, kad vartotojas turės prieigą prie duomenų subjektų galiojančiame įstatyme nustatytų teisių ir veiksmingų teisinės gynybos priemonių. Vartotojas sutinka su jo ar jos asmens duomenų perdavimu į užsienį.
 
10     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS AUTOMATINĖMIS PRIEMONĖMIS
10.1      Tvarkytojas tvarko asmens duomenis automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Vartotojas turi teisę susisiekti su Tvarkytoju dėl automatizuoto sprendimų priėmimo ir gali paprašyti Tvarkytojo įtraukti darbuotoją į sprendimų priėmimo procesą.
10.2      Tvarkytojas naudoja automatizuotą sprendimų priėmimą, t.y. profiliavimą, rinkodaros tikslais (žiūrėti 11 skyrių – šios privatumo politikos rinkodara). Vartotojas turi teisę prieštarauti tokiam profiliavimui siųsdamas raštišką pranešimą Tvarkytojui.
 
11     RINKODARA
11.1      Tvarkytojas gali naudoti vartotojo asmens duomenis rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, pranešti vartotojui (ar bendrovei, kurios vardu veikia vartotojas) apie Tinklalapyje pateiktas prekes, būsimus renginius, rinkodaros veiklą, akcijas ir atnaujinimą, siųsdamas informaciją vartotojo elektroninio pašto adresu, jei tik vartotojas sutiko gauti tokią informaciją iš Tvarkytojo (toliau vadinama rinkodara).
11.2      Tvarkytojas taip pat gali filmuoti ar fotografuoti Tvarkytojo komercinėse patalpose, sandėlyje, prekybos vietose ir organizuotuose renginiuose rinkodaros tikslais.
11.3      Tvarkytojas gali naudoti vartotojo duomenis rinkodaros tikslais tik tuomet, jei Tvarkytojas gavo vartotojo sutikimą ar teisėtą interesą.
11.4      Tvarkytojas susisieks su vartotoju elektroniniu paštu rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, jei vartotojas paprašė Tvarkytojo nesusisiekti su juo, siųsdamas raštišką pranešimą Tvarkytojo elektroninio pašto adresu [email protected]. Tačiau, net jei vartotojas paprašė Tvarkytojo nesiųsti rinkodaros pranešimų, Tvarkytojas turi teisę siųsti svarbaus pobūdžio informaciją vartotojo elektroniniu paštu, pavyzdžiui, informaciją apie vartotojo (ar bendrovės, kurios vardu veikia vartotojas) sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 
12     ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
12.1      Tvarkytojas saugos asmens duomenis, kiek tik to reikės šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų vykdymui, išskyrus atvejus, jei galiojančiuose teisės aktuose nurodomas ar leidžiamas ilgesnis asmens duomenų saugojimas. Siekdamas nustatyti asmens duomenų saugojimo termin1, Tvarkytojas taiko galiojančiuose teisės aktuose nustatytus kriterijus (pavyzdžiui, (i) Apskaitos ar Archyvų įstatymų norminius aktus, (ii) ieškinių nagrinėjimą, teisinę apsaugą, ginčų sprendimą, senaties terminą ir pan.). Tvarkytojas bet kuriuo atveju netvarkys ir pašalins asmens duomenis, kurie nėra reikalingi ar neatitinka šioje privatumo politikoje nustatytų tikslų.
 
13     VARTOTOJO TEISĖS
13.1      Remiantis galiojančiais įstatymais, vartotojas (duomenų subjektas) turi šias teises:
-      Prieigos teisę – vartotojas turi teisę gauti informaciją iš Tvarkytojo apie (i) Tvarkytojo tvarkomus vartotojo asmens duomenis ir jų kategorijas; (ii) vartotojo asmens duomenų gavimo šaltinį (jei toks yra naudojamas ir taikomi teisės aktai leidžia atskleisti tokį šaltinį); (iii) datą, kai buvo atlikti naujausi vartotojo asmens duomenų pakeitimai; (iv) tikslus, dėl kurių vykdomas vartotojo asmens duomenų tvarkymas; (v) asmenis, kuriems perduodami vartotojo asmens duomenys; (vi) vartotojo asmens duomenų saugojimo terminas; (vii) tai, ar asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis; ir (viii) kitą galiojančiuose teisės aktuose nustatytą informaciją. Jei vartotojas pasinaudoja čia nurodyta teise, Tvarkytojas turi teisę imti pagrįstą mokestį už šios informacijos teikimą;
-      Korekcijos teisę – vartotojas turi teisę paprašyti ištaisyti jo ar jos asmens duomenis, jei jie yra neišsamūs;
-      Teisę būti užmirštam – vartotojas turi teisę paprašyti, kad Tvarkytojas nedelsiant pašalintų jo ar jos asmens duomenis, jei (i) jie daugiau nėra reikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo gauti ar tvarkomi; (ii) vartotojas prieštarauja jų tvarkymui; ar (iii) jie yra tvarkomi neteisėtai. Jei vartotojas pasinaudoja čia nurodyta teise, Tvarkytojas turi teisę tęsti jo ar jos asmens duomenų tvarkymą taip, kad Tvarkytojas galėtų įgyvendinti savo teisinius interesus ir teises;
-      Teisė į tvarkymo apribojimą – vartotojas turi teisę apriboti jo ar jos asmens duomenų tvarkymą, jei (i) jie yra netikslūs, pasenę, neteisingi, melagingi ar buvo tvarkomi neteisėtai ar daugiau neatitinka originalių duomenų tvarkymo tikslų; (ii) asmens duomenys daugiau nereikalingi Tvarkytojui dėl tvarkymo tikslų, bet jie yra reikalingi vartotojui dėl teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynybos; ar (iii) vartotojas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal galiojančius įstatymus. Jei vartotojas pasinaudoja čia nurodyta teise, Tvarkytojas turi teisę tęsti jo ar jos asmens duomenų tvarkymą taip, kad Tvarkytojas galėtų įgyvendinti savo teisinius interesus ir teises ar apginti kito asmens teisėtus interesus ir teises;
-      Teisė prieštarauti – vartotojas turi teisę prieštarauti jo ar jos asmens duomenų tvarkymui galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais;
-      Teisė atsisakyti – vartotojas turi teisę atsisakyti gauti informaciją apie Tinklalapyje pateikiamas prekes, būsimus renginius, rinkodaros veiklą, Tvarkytojo akcijas ir atnaujinimą;
-      Teisė pateikti skundą – vartotojas turi teisę pateikti skundą dėl Tvarkytojo tvarkomų asmens duomenų pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant skundo pateikimą Valstybinei duomenų inspekcijai(Lietuvos Respublikos duomenų priežiūros institucijai). Prieš vartotojui pateikiant skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, Tvarkytojas visų pirma paprašo pateikti skundą jam.
13.2      Siekdamas pasinaudoti viena ar daugiau iš aukščiau nurodytų duomenų subjekto teisių, vartotojas turi pateikti Tvarkytojui raštišką prašymą ir siųsti jį Tvarkytojo (i) elektroninio pašto adresu [email protected] ar (ii) registracijos adresu: Vikingų g. 3, Vilnius, Lietuva. Tvarkytojas siunčia savo atsakymą į vartojo prašymą tokiu pat būdu, išskyrus atvejus, jei vartotojas paprašė tai atlikti kitaip.
13.3      Vartotojas turi užtikrinti, kad Tvarkytojas galėtų jį ar ją identifikuoti kaip individualų duomenų subjektą ir galėtų patikrinti vartotojo prašymo pobūdį ir pagrindą. Tvarkytojas turi be nepagrįsto delsimo ir nemokamai išnagrinėti vartotojo prašymą per vieną mėnesį nuo jo gavimo. Atsižvelgdamas į vartotojo prašymo sudėtingumą, Tvarkytojas turi teisę pratęsti aukščiau nurodytą terminą iki dviejų mėnesių, pranešdamas apie tai vartotojui raštu.
 
14     ATSAKOMYBĖ
14.1      Vartotojas patvirtina, kad jo ar jos pateikti asmens ar kiti duomenys yra tikri, galiojantys, teisėti ir išsamūs. Jei pateikiami melagingi ar klaidingi duomenys, nustatomas sukčiavimas ar bandymas sukčiauti, Tvarkytojas turi teisę nedelsiant sustabdyti vartotojo prieigą prie Tinklalapio ir pranešti teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką.
14.2      Vartotojas yra atsakingas už visus veiksmus ir jų pasekmes, kuriuos jis, ji ar vartotojo duomenis naudojantis trečiasis asmuo vykdo per Tinklalapį, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
14.3      Vartotojas (ar bendrovė, kurios vardu veikia vartotojas) privalo susipažinti su šia privatumo politika ir pranešti apie ją visiems fiziniams asmenims, kurių interesai gali būti paveikti Tvarkytojo vykdomu asmens duomenų tvarkymu.
 
15     SLAPUKAI
15.1      Tvarkytojas turi teisę rinkti Tinklalapio vartotojo duomenis naudodamasis slapukais. Informacija apie slapukų naudojimą Tinklalapyje yra pateikiama Slapukų politikoje.
 
16     JEI VARTOTOJAS NUSPRENDŽIA NETEIKTI ASMENS DUOMENŲ
16.1      Jei vartotojas nusprendžia neatskleisti savo asmens duomenų Tvarkytojui ar pasinaudoja bet kuria iš jam ar jai suteiktų duomenų subjekto teisių, tai gali apriboti Tvarkytojo galimybę užtikrinti Tinklalapio funkcionalumą, pristatyti prekes ar teikti kitas paslaugas (įskaitant, tačiau neapsiribojant garantinio aptarnavimo ir/ar aptarnavimo po pardavimo teikimu) pagal pradinius Tvarkytojo ketinimus. Atskirais atvejais, jei vartotojas neteikia asmens duomenų Tvarkytojui, šiam gali nepavykti parduoti prekių, pristatyti prekių ar teikti kitų paslaugų (įskaitant, tačiau neapsiribojant garantinio aptarnavimo ir/ar aptarnavimo po pardavimo teikimu) vartotojui (ar bendrovei, kurios vardu veikia vartotojas).
 
17     PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS
17.1      Tvarkytojas turi teisę pakeisti šią privatumo politiką savo nuožiūra, pranešdamas vartotojams apie tai per Tinklalapį.
 
18     TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI
18.1      Ši privatumo politika nėra taikoma trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymo praktikai, įskaitant trečiųjų šalių tinklalapius ar jų teikiamas paslaugas. Perskaitykite atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką ir jos garantijas dėl asmens duomenų tvarkymo.
 
19     KONTAKTINĖ INFORMACIJA
19.1      Susisiekite su Tvarkytoju dėl visų klausimų ir problemų, susijusių su šia privatumo politika ar asmens duomenų tvarkymu bei tais atvejais, kai vartotojas ketina (i) atsisakyti gauti Tvarkytojo rinkodaros informaciją, (ii) visiškai pašalinti jo ar jos duomenis iš Tinklalapyje sukurtos vartotojo paskyros, ar (iii) įgyvendinti duomenų subjekto teises:
-      Elektroninio pašto adresu: [email protected] ar
-      Registracijos adresu: Vikingų g. 3, Vilnius, Lietuva